از لینک زیر وارد سایت اعلام فرکانس های روزانه ی تمامی ماهواره ها flysat شوید.

flysat

http://ir.flysat.com/