کانال ف.ا.ر.س.ی وان با سیگنال های جدید روی ماه*واره های زیر روی ایر رفت

با سپاس از mehrdadsa655@nimbuzz.com

arabsat 26 "East

11661

27500

ver

atlantic bird4 7.2 "West

11393

27500

hor

Eurobird9   9"East

11727

27500

ver