کانال فارسی وان امروز مجددا" از روی ماهواره ی عرب ست زده شد که در پی آن  امروز دوشنبه مدیران شبکه فارسی 1 شبکه خود را نیز در ماهواره یوتل ست بر روی آنتن بردند.

 ماهواره :یوتل ست ٣

فرکانس :١٠٧٢١

سمبل ریت :٢٢٠٠٠

پلاریزاسیون:افقی

اف ای سی:اتوماتیک